maandag 19 maart 2018

College 5 EvO: Wanneer explodeert overheidsschuld? (deel IV en slot)

Wat zal er met de schuld gebeuren als de overheid het primaire surplus op de begroting (overheidsinkomsten minus niet rente-uitgaven) constant houdt als percentage van het nationaal inkomen (%Y). We weten al dat als het primaire surplus nul is, de overheidsschuld gaat exploderen (als r>g). Dat zal dus ook gebeuren als het primaire surplus maar een klein beetje groter dan nul is. In feite is er maar één enkele waarde van het primaire surplus als %Y waar de schuld als %Y ook constant blijft. Voor alle andere waarden van het primaire surplus zal de schuld als %Y voortdurend stijgen of voortdurend dalen. Een constante waarde van het primaire surplus is dus vrijwel nooit te combineren met het in de hand houden van de overheidsschuld. Daarom is voor het feitelijke begrotingsbeleid het constant houden van het primaire surplus niet erg behulpzaam, want zodra het primaire surplus iets te laag is, zal de schuldquote langzaam maar zeker gaan groeien. We kunnen het primaire surplus echter wel gebruiken om een indruk te krijgen van de houdbaarheid van de overheidsschuld. Zo konden we enige tijd geleden aan de hand van het primaire surplus van Griekenland zien dat de Griekse schuld in de verste verte niet houdbaar was. De ervaring met Griekenland laat echter ook zien dat je de omvang van het primaire surplus in een bepaald jaar niet als een in beton gegoten waarde moet beschouwen. Het primaire surplus van Griekenland is inmiddels namelijk al 3,5%, veel hoger dan we ooit gehoopt hadden. De Griekse schuld van meer dan 190% zal overigens bij een primair surplus van 3,5% alleen maar niet exploderen onder de optimistische aanname dat voor Griekenland r – g kleiner is dan 2%.

vrijdag 16 maart 2018

College 5 EvO: Wanneer explodeert overheidsschuld? (deel III)

We zagen dat de regel van Domar zegt dat als het financieringstekort als percentage van het nationaal inkomen [%Y] constant wordt gehouden (zeg gelijk aan f), de schuld op den duur ook constant zal worden als %Y, nl gelijk aan f/g, met g de groei van het nationaal inkomen Y. Dit is een mooie regel omdat die ook heel gemakkelijk is voor het beleid. Onder de drie kabinetten Lubbers (1982-1994), bijvoorbeeld, was daling en daarna stabilisering van het financieringstekort (als %Y) een hoofddoelstelling van het begrotingsbeleid. Dat was dus een verstandig doel, omdat het daardoor bij voorbaat zeker was dat de schuld niet uit de hand zou lopen. De EU-norm voor de beperking van de overheidsschuld waar de EU-landen aan moeten voldoen, is ook in termen van het financieringstekort dat niet hoger mag zijn dan 3% van Y. Het enige nadeel van zo’n norm is dat als het financieringstekort (als %Y) constant is, de schuld (als % Y) voortdurend verandert tot die gelijk is aan f/g. Dan zullen dus ook de rentebetalingen (als % Y) continu veranderen en dan, bijgevolg, zal de overheid ook het primaire surplus voortdurend moeten aanpassen. Het zal meestal gaan om verhogingen van het primaire surplus, dat wil zeggen dat er belastingverhogingen of bezuinigingen moeten worden ingevoerd. Voor zowel burgers als politici is dit niet aantrekkelijk. Een politiek beter te aanvaarden alternatief is dan ook om niet het financieringstekort, maar het primaire surplus constant te houden als %Y. We zullen echter zien dat dit niet gaat werken: bij een constant primair surplus als %Y, zal de schuld gauw uit de hand gaan lopen. (ga hier verder met dit college)

dinsdag 13 maart 2018

College 5 EvO: Wanneer explodeert overheidsschuld? (deel II)

We weten nu dus dat als r>g de overheid voor de rente die ze over de schuld moet betalen niet steeds opnieuw kan gaan lenen. We weten ook dat de ongelijkheid r>g meestal waar is. Dat betekent dat als de overheid de rente over de schuld steeds opnieuw aan de schuld toevoegt, de schuldquote voortdurend zal toenemen. Op een gegeven moment zal de overheidsschuld dan als percentage van het nationaal inkomen exploderen: niemand wil de overheid nog geld lenen. Om dit te voorkomen zal een deel van de rentebetalingen uit belastinginkomsten gefinancierd moeten worden. Die belastinginkomsten kunnen dus niet voor andere niet-rente overheidsuitgaven gebruikt worden. Met andere woorden, de overheid moet een zogenaamd primair surplus op de begroting hebben. Het primaire surplus is gelijk aan alle overheidsinkomsten minus alle overheidsuitgaven exclusief de rentebetalingen over de schuld. Als we van de rentebetalingen over de schuld het primaire surplus aftrekken, krijgen we het financieringstekort. Als het financieringstekort altijd gelijk zou zijn aan de verschuldigde rente over de schuld (ofte wel als het primaire surplus gelijk is aan nul), zal de schuldquote (schuld in verhouding tot het nationaal inkomen) voortdurend toenemen en dus onhoudbaar worden. Als het financieringstekort als percentage van het nationaal inkomen daarentegen gelijk kan worden gehouden (zeg gelijk aan f), zal de schuldquote naar een constante convergeren die gelijk is aan f/g (de geïnteresseerde lezer kan ik een bewijs toesturen). Dit noemen wij de regel van Domar, omdat deze econoom de eerste was die (in 1944) deze eigenschap afleidde. De reden waarom de Domar-regel opgaat is dat de quote f die uit het verleden naar het heden is meegenomen in de loop der tijd ten opzichte van het nationaal inkomen steeds minder waard is geworden. Over 100 jaar is de constante f van nu al een verwaarloosbare grootheid in de dan geldende schuldquote geworden. (ga hier verder met dit college)

zondag 11 maart 2018

College 5 economie van de overheid (EvO): Wanneer explodeert overheidsschuld? (deel I)

Bijna alle landelijke overheden in de wereld hebben een aanzienlijke overheidsschuld. Voordat de lezer mocht denken dat de meeste landen ongehinderd hun schuldenberg kunnen koesteren, verwijzen we naar de topeconoom Ken Rogoff die samen met anderen nagegaan is hoe vaak landen niet meer aan hun verplichtingen konden of wilden voldoen. De gele kolommen in het plaatje geven daar een idee van. Vooral in tijden van oorlogen of economische crises loopt het aantal landen op de rand van bankroet hoog op. Toch is het voor een overheid meestal mogelijk permanent schuld te hebben zonder failliet te gaan. De reden hiervoor is op het eerste gezicht simpel: omdat vrijwel altijd het nationale inkomen groeit, wordt een gegeven nominale schuld als percentage van het nationale inkomen ieder jaar kleiner. Maar zo simpel is het ook weer niet, want de schuld is nooit een gegeven. Schuld groeit als de overheid een financieringstekort heeft, want zo’n tekort moet ook weer door leningen, dus door het aangaan van schuld, gefinancierd worden. We kunnen het volgende gedachtenexperiment doen om te zien wat er gebeurt. Stel dat de overheid de rente die ze moet betalen over de schuld ieder jaar aan de schuld toevoegt en dat alle overige uitgaven precies door de overheidsinkomsten gedekt worden. Het financieringstekort is dan gelijk aan de rentebetalingen over de schuld. Hoe hoger de rente (r), des te harder de (nominale) schuld groeit. In de nominale schuld is echter niemand geïnteresseerd, het gaat om de schuld als percentage, of als quote, van het nationale inkomen. De schuldquote stijgt in ons voorbeeld als de nominale schuld harder groeit dan het nationale inkomen (dat groeit met g). Dus als r>g. Kijk, deze ongelijkheid kwamen we eerder tegen, namelijk in verband met het boek van Thomas Piketty over vermogensongelijkheid. (ga hier verder met dit college

donderdag 8 maart 2018

College 4 EvO: Migratie in een economische unie (deel V en slot)

Wij deden een gedachtenexperiment, waaruit bleek dat zodra het uitkeringsontvangers toegestaan wordt naar de lidstaat te verhuizen met de meest genereuze uitkeringen, de uitkeringen daar tot suboptimaal lage niveaus dalen. Een centrale overheid boven land A en B kan deze situatie doorbreken, zonder migratie te verbieden. Immigratie kan echter alleen maar vermeden worden (onder overigens gelijke omstandigheden) als de centrale overheid de uitkeringen in land A en B op een even hoog niveau zet. Er is dan geen aanleiding meer voor uitkeringsgerechtigden om te migreren. Een uniform herverdelingsbeleid lost echter weinig of niets op als de landen verschillende uitkeringshoogten wensen. Dan zal minstens één land niet blij zijn met het uitkeringsniveau dat de centrale overheid vaststelt. Waarschijnlijk zullen de uitkeringsniveaus te laag zijn volgens de smaak van land A en te hoog volgens de smaak van land B. Dat illustreert weer eens dat als er op decentraal niveau een probleem is (hier: ongewenste migratie van uitkeringszoekers) het niet op voorhand duidelijk is dat centralisatie het probleem oplost. Het medicijn (centralisatie) kan erger zijn dan de kwaal (ongewenste migratie). De voorgaande analyse was onder de aanname dat herverdeling gewenst is, oftewel de mensen die het beter hebben zijn bereid belasting te betalen voor de behoeftigen. Als dat laatste niet het geval is, wordt het resultaat totaal anders als de rijken ook kunnen migreren. Dan is herverdeling op decentraal niveau alleen mogelijk als de rijken niet kunnen of willen migreren en ook geen belastingen kunnen ontduiken. In de ‘echte’ wereld kunnen de rijken het betalen van belasting eenvoudig vermijden door te migreren naar een lidstaat met een aangenaam belastingklimaat. De andere lidstaten hebben in dat geval geen andere keuze dan hun ‘eigen’ rijken ook maar mild te belasten.

woensdag 7 maart 2018

College 4 EvO: Migratie in een economische unie (deel IV)

We hebben gezien dat migratie in een economische unie zoals de EU tot welvaartswinst kan leiden als werkenden migreren naar de landen waar hun productiviteit het hoogst is. Er kan echter ook migratie ontstaan door verschillen in uitkeringsniveaus. Een lidstaat die genereus hoge uitkeringen uitkeert, kan aantrekkingskracht uitoefenen op behoeftigen uit andere lidstaten. Het stelsel van uitkeringen in de genereuze lidstaat wordt dan kostbaarder en de meest voor de hand liggende reactie is dan om de uitkeringen te verlagen. Als de genereuze lidstaat de instroom ziet aankomen, zal ze al van te voren de uitkeringen verlagen, nog voor er van immigratie van uitkeringszoekers sprake is. Hoewel deze reactie voor de hand ligt, is die niet ‘optimaal’. Om dat te begrijpen, doe het volgende gedachtenexperiment. Neem aan dat er twee landen A en B in de unie zijn; land A is genereuzer dan land B, maar in de uitgangssituatie is er geen migratie van uitkeringsgerechtigden mogelijk. Vervolgens wordt migratie mogelijk en land A weet dat er dan uitkeringsmigratie zal zijn en verlaagt dus de uitkeringen naar het niveau van land B. Gevolg: alle uitkeringsgerechtigden blijven zitten waar ze zitten. De enige verandering is dat de uitkeringen in A lager zijn, maar land A wil eigenlijk, bij het gegeven aantal behoeftigen, hogere uitkeringen geven, maar kan dat niet doen door de dreigende immigratie vanuit land B. Er is dus een niet optimaal evenwicht (te lage uitkeringen in A), dat veroorzaakt wordt door dreigende immigratie vanuit land B. Zou een centrale overheid, boven land A en land B, die dreigende immigratie kunnen verhinderen zonder een muur tussen land A en land B op te trekken? Ja, dat kan, maar succes is niet verzekerd. (ga hier naar het eind van dit college)

vrijdag 2 maart 2018

College 4 EvO: Migratie in/naar een economische unie (deel III)

Conclusie tot nu toe: immigratie kan tot welvaartswinst (een migratiesurplus) leiden onder gunstige omstandigheden, maar niet iedereen profiteert van die winst. Integendeel, de ‘autochtone’ werkenden waarmee de migranten in concurrentie treden, verliezen: hun lonen dalen en/of (sommigen van hen) raken werkloos. Er zal zeker geen migratiesurplus optreden als migranten op ‘verkeerde’ signalen reageren: als EU-burgers migreren omdat er in andere lidstaten hogere uitkeringen of lagere belastingen zijn, treedt er juist welvaartsverlies op. Deze vorm van migratie wordt binnen de EU zoveel mogelijk voorkomen door migranten niet automatisch uitkeringsrechten te verlenen. Als een EU-burger werk zoekt in een andere lidstaat, krijgt zij bijvoorbeeld geen recht op een bijstandsuitkering in dat land. Pas nadat zij werk gevonden heeft in de andere lidstaat, heeft ze recht op dezelfde bescherming als de werkenden in die lidstaat. Dat voorkomt (deels) uitkeringsmigratie binnen de EU. Voor migratiestromen van buiten de EU geldt dat laatste weer niet en juist deze vorm van migratie is de laatste drie jaar veel belangrijker geworden dan migratie binnen de EU. Burgeroorlogen en geweld in grote delen van de wereld heeft een migratiestroom in gang gezet waarvan de effecten vele malen groter zijn dan de effecten van migratie binnen de EU. Bij deze vorm van migratie speelt de toekenning van asiel een rol. Zoals we eerder bespraken, is het asielbeleid formeel gecentraliseerd naar EU-niveau, maar in feite kunnen individuele landen zelf bepalen hoe streng of hoe soepel zij zijn bij het toelaten van asielzoekers. Wat de economische effecten van het toelaten van asielzoekers betreft, is er geen verschil met immigratie van EU-burgers, behalve dan dat het vrijwel zeker is dat deze migratie niet gemotiveerd is door productiviteitsverschillen tussen het land van herkomst en het bestemmingsland. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat een vluchtelingenstroom gepaard gaat met een migratiesurplus. (ga hier naar het vervolg van dit college)