zondag 4 mei 2014

Akrima Kourtit en Peter Nijkamp: over de (positieve) effecten van migratie (samenvatting)

Dit artikel van K&N begint met de opmerking dat de positieve effecten van immigratie vaker onderzocht zouden moeten worden. Dat is bijna een politiek statement, omdat het suggereert dat de negatieve effecten te veel belicht worden. Inderdaad de auteurs steken hun uitgangspunt niet onder stoelen of banken dat “migranten een bron voor creatieve mogelijkheden vormen voor de lokale economie” (t.a.p., p. 168, mijn vertaling). Er zijn weliswaar ook negatieve effecten, maar de auteurs trekken uit “een uitgebreide literatuur” de conclusie dat de positieve effecten per saldo domineren. Bovendien zijn de negatieve effecten alleen maar van tijdelijke aard. Vervolgens zeggen K&N ‘strategische keuzeanalyse’ te gaan toepassen om “het socio-economisch belang van migratie voor de maatschappij, nationaal of lokaal, te analyseren” (p.171). Voor het analyseren van de effecten van migratie worden eerst vijf socio-economische grootheden (arbeidsmarkt, economische ontwikkeling, externe effecten, culturele diversiteit, publieke sector) geïdentificeerd waarop migratie effect heeft. Bij ieder van die grootheden wordt een lijst van subvariabelen gemaakt, die een kracht of een zwakte, dan wel een kans of een bedreiging voorstellen, en er wordt een indicatie gegeven van de effecten en de gewichten van die subvariabelen. K&N beweren dat die ‘effecten en gewichten’ uit de “previous studies” zijn afgeleid. Daarna volgt per socio-economische grootheid een korte bespreking van de mogelijke effecten van migratie en zij concluderen dat “dit alles een zeer positief effect van migratie schildert” (p. 178). Desondanks, als bestuurders berekenen welke maatregelen te nemen ten aanzien van specifieke etnische groepen, zij de neiging hebben “kortzichtig” te zijn aangezien zij toekomstige opbrengsten, die de initiële kosten kunnen compenseren, negeren.
         Vervolgens worden per socio-economische grootheid door N&K scores toegekend aan de diverse zwakte- en sterktevariabelen en de kansen en bedreigingen. Die zijn bepaald door aan 13 ‘deskundigen’ te vragen welke van deze variabelen zij het belangrijkste vinden als het gaat om de effecten van migratie. Van de gevonden ‘waarden’ worden dan plaatjes gemaakt waaruit de lezer kan zien wat de deskundigen belangrijk vinden. Bij deze plaatjes plaatsen de auteurs algemene opmerkingen in de trant van: “het stimuleren van diversiteit van migratiestromen (…) levert een positieve bijdrage aan de overheidsfinanciën (…) van de ontvangende regio’s en landen” (p.191). Ga verder naar mijn oordeel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten