zondag 4 mei 2014

Akrima Kourtit en Peter Nijkamp: over de (positieve) effecten van migratie (beoordeling)

Zoals we zagen doen de auteurs twee analyses met de naar hun idee belangrijkste socio-economische grootheden die door migratie worden beïnvloed. Eerst geven zij ‘kwalitatieve’ gewichten aan deelvariabelen die samenhangen met die grootheden. Vervolgens vullen ze die zelfde variabelen ‘kwantitatief’ in met meningen van deskundigen. Wat die eerste analyse betreft, het is niet duidelijk hoe ze aan hun kwalitatieve inschattingen komen. Het is evenmin na te gaan hoe ze uit deze inschattingen conclusies kunnen trekken, en nog minder waarom die conclusie vrijwel allemaal sterk positief gekleurd zijn. Dezelfde opmerkingen kunnen gemaakt worden bij de ‘kwantitatieve’ analyse. Die analyse zelf is op een ridicule wijze in elkaar gezet. De meningen van 13 experts blijken doorslag gevend. Wie deze 13 experts zijn, wordt niet vermeld. We weten dus niet welke waarde wij aan hun oordeel moeten hechten, of hun oordeel overeen komt met empirische schattingen, waarom zij maar één subgrootheid als belangrijk mochten aanwijzen, waarom niet ook honderden andere ‘deskundigen’ zijn aangeschreven, enzovoorts. Het valt, kortom, niet serieus te nemen dat het oordeel van 13 willekeurige deskundigen over een ook al willekeurig in elkaar gezette lijst van variabelen bepalend zou kunnen zijn voor zowel de wereldwijde effecten van immigratie als de wenselijke beleidsreacties.
         Na dit artikel doorgeworsteld te hebben is maar één conclusie mogelijk. De auteurs willen graag uit hun onderzoek positieve conclusies trekken over de effecten van migratie. Ze doen dat dan ook voortdurend, maar meestal komen de gevolgtrekkingen uit de lucht vallen en hebben nauwelijks enige band met de ‘data’.  De hele exercitie heeft weinig met wetenschappelijk onderzoek te maken, maar wel heel veel met wishful thinking.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten